„Samorząd uczniowski to zrzeszenie uczniów danej szkoły, powoływane w celu rozwiązywania zadań dotyczących życia szkolnego uczniów”.

 

 

Główne zadania samorządu

 

  • czynne uczestniczenie w życiu szkoły
  • reprezentowanie społeczności uczniowskiej
  • organizowanie spotkań z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną
  • współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły
  • organizowanie wydarzeń kulturalno – oświatowych na terenie szkoły
  • tworzenie określonej atmosfery szkoły, podtrzymywanie i wzbogacanie tradycji szkolnych
  • rozwijanie opieki i wzajemnej pomocy koleżeńskiej
  • współudział w pracach kół zainteresowań
  • urządzanie szkoły i opieka nad salami lekcyjnymi
 

 

 

 

Skład samorządu w obecnym roku szkolnym

 

 

Przewodniczący

 

Wiceprzewodniczący

 

 
 

 

 

 

Członkowie

Przewodniczący poszczególnych klas

 

Opiekunowie