Prywatna Szkoła Podstawowa Nr1 w Biedrusku

 

 

 

Misja szkoły

 

 

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Biedrusku zapewnia uczniom optymalne warunki do rozwoju. Kształcimy ambitnych, niezależnych i świadomych własnej wartości ludzi, w oparciu o następujące wartości:

 • bezpieczeństwo
 • rozwój
 • współdziałanie
 • zaangażowanie
 • odpowiedzialność
 • szacunek
 • każdy czuje się ważny

 

W oparciu o te wartości przyjmujemy, że misją naszej szkoły jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych obejmujących:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym
 • porozumiewanie się w językach obcych
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne
 • kompetencje informatyczne
 • umiejętność uczenia się
 • kompetencje społeczne i obywatelskie
 • inicjatywność i przedsiębiorczość
 • świadomość i ekspresja kulturalna

Ponadto, jako kompetencje kluczowe, rozwijane w naszej szkole, rozumiemy również współdziałanie między nauczycielami, uczniami, rodzicami, pracownikami na rzecz rozwoju szkoły i każdego z członków szkolnej społeczności, którym pomagamy w odkrywaniu i rozwijaniu pasji i talentów

 

 

 

Wizja szkoły

 

 

Dążymy do tego, aby nasza szkoła stawała się organizacją uczącą się, w której cała społeczność (uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy niepedagogiczni):

 

 • myśli systemowo
 • stawia na dialog
 • uczy się od siebie nawzajem
 • dba o dobre relacje
 • dąży do mistrzostwa osobistego

 

Na potrzeby wizji naszej szkoły przyjmuje się koncepcję pedagogiczną określaną mianem progresywizmu z wybranymi elementami esencjalizmu i perenializmu. W odniesieniu do powyższego uznaje się, że:

 

 

 • szkoła ma być miejscem, które pozwala na rozwój osobisty każdego z uczniów w zgodzie z jego indywidualnymi zainteresowaniami oraz z uwzględnieniem tempa jego rozwoju przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu kulturowego, z którego się wywodzi i który w ramach demokratycznego państwa współtworzy
 • szkoła ma kształcić w szerokim spektrum, zarówno nauk humanistycznych i przyrodniczo-matematycznych, ale przy ujęciu treści w sposób interdyscyplinarny, przełamujący struktury akademickie
 • służyć temu mają metody badawcze, by uczniowie stali się poszukiwaczami wiedzy, a nie jej odbiorcami (kluczowe jest stosowanie metody projektu)
 • w planowaniu procesów uczenia się należy uwzględniać zróżnicowane style uczenia się
 • nieodłącznym warunkiem skuteczności uczenia się jest pilność uczniów i ich wysiłek włożony w pracę, które mają być wynikiem motywacji wewnętrznej; jej budowanie można wspierać stosując praktyki coachingu, mentoringu i tutoringu
 • stosowane programy nauczania mają odpowiadać na aktualne wyzwania cywilizacyjne i kształtować się możliwie blisko uczniów oraz w odpowiedzi na ich potrzeby
 • tradycyjne (sumujące) ocenianie należy ograniczać ze względu na to, że rozbudza niezdrowego ducha rywalizacji, kategoryzuje uczniów na lepszych i gorszych; należy wprowadzić ocenianie wspierające proces uczenia się i skoncentrować się na tym, by uczniowie wzięli odpowiedzialność za efekty tego procesu
 • szkoła ma dbać o różne sfery rozwojowe uczniów, w tym o ich rozwój emocjonalny i społeczny, stąd też niezbędna w szkole jest atmosfera bezpieczeństwa i empatii; jednocześnie należy kreować sytuacje sprzyjające wyrabianiu charakteru, silnej woli i krytycyzmu
 • szkoła ma odpowiadać na potrzeby społeczne – jej zadaniem jest kształcenie i wychowywanie ludzi gotowych do podejmowania wyzwań, przełamywania utartych rozwiązań; najlepiej, gdy stosuje się w tym celu metody oparte na współpracy i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań, które jednocześnie przygotowują młodych ludzi do życia w demokratycznym społeczeństwie
 • w relacjach nauczyciel – uczeń charakterystyczne ma być towarzyszenie młodemu człowiekowi w jego procesie uczenia się oraz wspieranie w momentach, gdy pojawi się taka potrzeba; takie relacje mają budować w uczniu poczucie własnej sprawczości i wiarę w to, że sam potrafi poradzić sobie z problemami, które stawia przed nim życie
 • nauczyciel rezygnuje z zajmowania w czasie lekcji centralnej roli